Pravidla CXS

Turnajová pravidla CXS

Formát hry - Touch The Base
Cílem hry je v daných minutách herního času dle divize ( 7 minut, 8 minut) získat co nejvíce bodů "gólů" dosažením soupeřovy základny. Po každém takovém bodu nastává dvouminutová pauza, během které se týmy opět připraví do hry, doplní munici, vzduch, vyčistí zásahy popř. změní taktiku.Hozením mince, dohodou nebo losem se určí strany, ze kterých týmy startují, poté se strany mění po dvou bodech.

Góly jsou uznány za :

 1. Stisk bzučáku (buzzer - pokud je instalován) nevyřazeným hráčem na soupeřově bázi, nebo dotek soupeřovy báze
 2. „Vhozením ručníku“ soupeřovým kouče

Týmy
Team se může skládat až ze 6 hráčů, ti se střídají ,ale na hřišti můžou hrát za team pouze 3 hráči. Každý hráč může hrát v rámci turnaje v dané divizi pouze za jeden tým. Každý hráč, který se účastní CXS musí být zaregistrován způsobem, který určí organizátor. Ostatní výjimky povoluje a vyřizuje organizátor, stejně tak i případné stížnosti.

Hřiště
Paintballové nafukovací hřiště Millennium field, umístněné na rovné travnaté ploše o rozloze cca 30 x 45 metrů. Na FC stránkách bude vždy s předstihem zveřejněn plán hřiště. Hřiště je zajištěno bezpečnostní sítí. Každý tým má právo si hřiště před turnajem v organizátorem předem stanoveném čase prohlédnout (field walking) a projít

Zkušební zóna střelby

 • Je vybavená radarem pro hráče, kteří si chtějí vyzkoušet svoji zbraň.
 • Ve zkušební zóně musí mít všichni nasazeny bezpečnostní masky.
 • Po příchodu do zkušební zóny může hráč značkovač zkoušet tak, že musí mířit do určeného místa.
 • Po dokončení zkoušky si hráč musí nasadit na hlaveň bezpečnostní návlek.

Vybavení

Oblečení

 • Hráči mohou mít na sobě tolik vrstev oblečení, kolik hlavní rozhodčí určí na schůzce kapitánů.
 • Hráči, pokud není dovoleno, nesmí nosit boty či kopačky s kovovými jehlami nebo špunty.
 • Poslední slovo má vždy hlavní rozhodčí.

Paintballové masky

 • Masky používané hráči musí být speciálně vyrobeny pro paintball.
 • Musí být v dobrém stavu a bez prasknutých či jinak poškozených skel.
 • Kdokoli, kdo se ocitne ve zkušební či herní zóně, musí mít masku nasazenou.
 • Porušení tohoto pravidla se trestá napomenutím nebo i vyloučením z turnaje.
 • Poslední slovo má vždy hlavní rozhodčí.

Značkovače a jejich vlastnosti

 • Hráči mohou při hře používat pouze jeden značkovač ráže 0,68 nebo 0,50, pro paintball vyrobený.
 • Mill. ramping 2009/semiauto max 10 bps, max 300 fps.
 • Atd. dle pravidel Millenia

Rozhodčí
Na dodržování všech pravidel dodržování dohlíží vyškolení rozhodčí, mají na starosti i bezpečnost hráčů tzn., že může v případě nebezpečí kdykoli hru ukončit, nebo se dle míry nebezpečí zachovat jinak, než je zvykem.

Pokud nastane situace, kdy hráč nesouhlasí s rozhodnutím rozhodčích nebo má jiný problém, může vznést protest takto.

 1. Pouze kapitán týmu.
 2. Musí počkat na ukončení hry.
 3. Musí se s protestem obrátit na hlavního rozhodčího.
 4. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je konečné

Signály rozhodčích
Ten seconds warning! – rozhodčí zvedne buď jednu, nebo dvě ruce nad hlavu (do deseti vteřin začíná hra) a mávnutím rukama dolů signalizuje začátek hry – hráči se musí při startu dotýkat hlavní startovací překážky (zóny).
Touch the base! – rozhodčí jen zvolá, upozorňuje, že se někdo nedotýká startovací překážky. Pokud se hráč v okamžiku startu nedotýká hlavní startovací překážky, bude vyřazen.
Out! - vyřazený - rozhodčí signalizuje vyřazení hráče položením jedné ruky na svoji hlavu a ukázáním druhé ruky na vyřazeného hráče a vyslovením či zvoláním signálu „out“. Rozhodčí už nemůže vrátit hráče zpět do hry, pokud jej už vyautoval, pouze ve výjimečných situacích může toto rozhodnutí změnit hlavní rozhodčí.
Clean! – čistý - rozhodčí signalizuje, že hráč nemá žádný zásah a není vyřazený zdvihnutím své ruky nad hlavu a kroužením.
Go! – začátek hry
Time – chvíle, kdy rozhodčí buď odkládají start, nebo když naopak hra končí, a nastává time, kdy všichni hráči na hřišti musí zůstat stát, než rozhodčí vynese další povel, např. game over, game on nebo rehang. V tomto okamžiku probíhá kontrola všech aktivních hráčů. Hráči se nesmí pohybovat po hřišti, nesmí komunikovat, střílet ani jinak manipulovat se značkovačem včetně nasazení bezpečnostního návleku.
Game on – povelu game on předchází povel ten seconds – hra pokračuje.
Rehang – tento povel signalizuje, že hráč, který položil vlajku, byl vyřazen a je potřeba ji znovu získat a položit.
Game over – Konec hry, kdy si hráči mohou posbírat své tuby.

Penaltová signalizace
One for one, two for one, three for one – rozhodčí nejprve signalizuje out a vyřazuje hráče, který porušil pravidla. Poté signalizuje out nejbližšímu hráči kterého penalizuje a sevřením obou pěstí a střídavým pohybem obou svých předloktí nahoru a dolů před svým tělem mu signalizuje one for one – důvod jeho vyřazení. Tento signál vykoná před hráčem, kterého zároveň vyřadí, toto se opakuje podle typu použité penalty.

Začátek a přerušení hry, položení vlajky, konec hry
Začátek hry:Rozhodčí zvolá „ten seconds warning“. Přibližně za deset sekund později odstartuje hru zvoláním Go, go, go, nebo písknutím na píšťalku a signálem rukou.
Přerušení hry: hra může být přerušena signálem time. V případě, kdy nastane mylný start kvůli nějaké chybě, hlavní rozhodčí zastaví hru a znovu ji odstartuje, jako kdyby hra nikdy nezačala.
 • Oficiální čas hry měří hlavní rozhodčí, nebo jím pověřený rozhodčí.
 • Pokud je hra zastavena, je zastaven i čas.
 • Ve chvíli, kdy je problém vyřešen nebo pomine, hlavní rozhodčí opět odstartuje hru signálem game on.
Položení vlajky: Když se hrač dotkne startovací překážky soupeře, rozhodčí hlasitě oznámí: Time. V tu chvíli se zastaví časomíra. Žádný z hráčů v ten moment nesmí opustit místo, kde se právě nachází. Následně je hrač zkontrolován příslušným rozhodčím. Pokud na hrači bude nalezen zásah, nebo jeho značkovač nebude splňovat předpisy, bude tento hráč vyřazen a udělí se příslušné penalty. Hlavní rozhodčí následně zavelí rehang –a poté odstartuje pokračování ve hře klasickou procedurou, časomíra pokračuje dál.
 • Pokud je hrač označen za čistého nemá zásah a jeho značkovač splňuje předpisy, pokládá se položení vlajky za úspěšné a následuje game over!, tedy konec hry.
Ukončovací procedura: ve chvíli, kdy rozhodčí zahlásí „Time“, jsou všichni aktivní hráči povinni zůstat na místě a počkat, než je nějaký rozhodčí zkontroluje, jestli nemají platný zásah nebo nepovolený značkovač. Pokud na takovém hráči rozhodčí najdou platný zásah, vyřadí daného hráče, popřípadě udělí penaltu.
Konec hry: hra se považuje za ukončenou až ve chvíli, kdy hlavní rozhodčí zahlásí „game over“. Další kontrola hráčů je možná pouze při vzneseném protestu jednoho z týmů. Jakmile hráči opustí prostor hřiště už nemohou být kontrolování.

Situace vedoucí k ukončení hry jsou tyto:

 1. úspěšné položení vlajky
 2. skončení stanoveného času

Zásah, Hra se zásahem, Setření zásahu, Vyřazení ze hry
Zásah:Hráč je vyřazen ze hry, pokud jej, či jeho výstroj nebo vše co nese zasáhne paintballová kulička která po sobě zanechá barevnou skvrnu.

Kontrola zásahu

 • Rozhodčí má právo provádět kontrolu zásahu kdykoli, zejména pokud pojme podezření, že hráč byl zasažen. Rozhodčí mohou, ale nemusí, vykonat kontrolu zásahu, když je o to požádá hráč.
 • Pokud je hráč zasažen na místě, které si může sám vizuálně zkontrolovat, je automaticky vyřazen a nemůže žádat o kontrolu rozhodčího. Je povinen okamžitě opustit hrací plochu. Pokud požádá o kontrolu zásahu rozhodčího, bude se to považovat za hru se zásahem.
 • Pokud je hráč zasažen na místě, které si nemůže sám vizuálně zkontrolovat je povinen přestat hrát a ihned požádat o kontrolu zásahu. Pokud byl takový hráč v pohybu, může pokračovat v běhu za nejbližší překážku a poté ihned požádat o kontrolu zásahu. Pokud hráč s nezřejmým zásahem vystřelí nebo ihned nepožádá o kontrolu, bude se to považovat za hru se zásahem.

Hra se zásahem

 • Hra se zásahem znamená, že hráč se chová během hry jako aktivní a nevyřazený po jeho platném vyřazení.
 • Penalta za hru se zásahem je „one for one“, tj. vyřazení jednoho spoluhráče. Pokud na základě rozhodnutí rozhodčího hráč se zásahem výrazně ovlivní hru, použije se penalta „two for one“, tj. vyřazení dvou spoluhráčů.

Setření zásahu

 • Setření zásahu znamená, že si hráč aktivně odstraní nebo se pokusí odstranit barevnou stopu tak, aby se vyhnul vyřazení nebo kontrole zásahu.
 • Setření zásahu se penalizuje okamžitým vyřazením hráče a zároveň vyřazením dalších tří spoluhráčů – penalta „three for one“ (tzv. wiping)
Další vyřazení ze hry
 • pokud se jakákoli jeho část dotkne prostoru mimo hřiště. (úplný přešlap)
 • pokud se vzdálí více než dva metry od výstroje, která souvisí s bezpečností – tzn. Bezpečnostního návleku, tlakové lahve a těla značkovače.
 • pokud ze země zvedne zasaženou tubu nebo čištění
 • Hráč, který se bude záměrně chovat a projevovat jako vyřazený, přestože vyřazený nebude, bude vyřazen.
 • Hráč bude vyřazen za nesportovní chování.
 • Hráč bude vyřazen, pokud úsťová rychlost jeho značkovače na hřišti přesáhne 300 stop za vteřinu.

Hráči, kteří jsou platně zasažení nebo vyřazení ze hry z jiného důvodu jsou ihned povinni:

 1. Signalizovat vyřazení položením jedné ruky seshora na hlavu a držet ji tam, dokud nevstoupí do zóny pro vyřazené hráče.
 2. Opustit hřiště se vší svou výstrojí, kterou měli u sebe při vyřazení, nejkratší cestou (nebo jiným, který určí rozhodčí) do zóny pro vyřazené hráče. Hráč, který takto neopustí hřiště, může být penalizován za hru se zásahem.

Ostatní pravidla
 • Timeout: Každý tým má právo požádat o jeden časový limit (1 minuta), ale ne v posledních deseti vteřinách před začátkem dalšího zápasu
 • Koučing- Jen z jedné strany. Ze strany zázemí
 • Rádia, megafony, či jakékoli elektrické zesilovače zvuku jsou zakázány
 • Z bezpečnostních důvodů se nesmí nikdo dotýkat sítě

Změna pravidel
Z výjimečných důvodů se organizátor turnaje může rozhodnout změnit znění jednoho nebo více pravidel po dobu trvání turnaje. Organizátor je povinen o těchto změnách informovat nejpozději během schůze kapitánů. Pokud je to nutné, může k tomu dojít i během konání turnaje, ale až po mimořádné schůzi kapitánů.
 • Vše co není uvedeno výše a není výslovně povolené, je zakázané. Poslední slovo má vždy hlavní rozhodčí.

Kompletní pravidla naleznete -- http://www.millennium-series.com/

Vytisknout stránku Vytisknout stránku19. 2. 2013, 23:18, zobrazeno 10324x